Bij de presentatie van de prijsgegevens spelen een aantal zaken een rol. Deze worden onderstaand toegelicht.

Factoren:

Er zijn twee soorten factoren, die de waarde van een schilderij beïnvloeden:
1. objectieve factoren: naam van de schilder, grootte en soort schilderij,
2. subjectieve factoren (althans voor de niet deskundige): authenticiteit, kwaliteit/conditie en kunstzinnigheid van het schilderij en het oeuvre van de schilder.

Lijst van kunstschilders

Het betreft Nederlandse en bij Nederland betrokken schilders, bijvoorbeeld door geboorte of een lang(er) verblijf in Nederland.
De keuze is soms arbitrair.
Actieve schilders zijn om privacy redenen niet opgenomen.

Grootte schilderij 

Met de grootte van een schilderij wordt bedoeld de afmetingen van lengte plus breedte zonder lijst in cm.

Soort schilderij

Gemakshalve is uitgegaan van vier soorten schilderijen:
1. olieverf, tempera, acryl, was en vergelijkbaar (verder genoemd olieverf),
2. aquarel, gouache, collage, gemengd werk en vergelijkbaar (verder genoemd aquarel),
3. tekeningen en vergelijkbaar,
4. grafisch werk in diverse vormen.
Over de soorten 3 en 4 wordt geen informatie gegeven.

Prijzen van schilderijen

De getoonde prijzen zijn genoteerd, niet gedocumenteerd (door het grote aantal moeilijk uitvoerbaar).

Prijs-100

Schilderijen hebben verschillende afmetingen. Een groot schilderij heeft meer waarde dan een klein schilderij.
In de literatuur worden diverse verhoudingen tussen grootte en prijs gegeven, waaronder de lineaire verhouding (twee maal zo klein, twee maal zo goedkoop).
In deze website is gekozen voor de lineaire verhouding.
Geheel foutloos is deze verhouding niet, zeker bij zeer grote en kleine schilderijen, maar gezien de mogelijke fouten in het systeem biedt de lineaire verhouding voldoende houvast.
Als basis- of standaardmaat is gekozen voor 100 cm. Deze maat is arbitrair.
Alle beschikbare prijzen zijn toegerekend naar de grootte van 100 cm.

Spreiding van prijzen-100

In de praktijk blijkt een grote spreiding in prijzen-100 op te treden.
Schilderijen zijn niet altijd even mooi, de kwaliteit verschilt en/of de authenticiteit is niet altijd even zeker.
Deze spreiding is zichtbaar gemaakt onder de knoppen Prijzen. Omdat niet ieder apart schilderij qua prijs gepresenteerd kan worden, is gekozen deze spreiding in groepen zichtbaar te maken.

Een statistisch overzicht van alle prijzen geeft het volgende beeld voor de spreiding:
- bij 100 % van alle prijzen-100 is de spreiding tussen de hoogste en de laagste prijs-100 een factor 100 (dit is een aanname omdat prijzen lager dan 1 % van de hoogste prijs-100 niet worden meegenomen),
- bij 90 % van alle prijzen-100 is de spreiding tussen de hoogste en de laagste prijs-100 een factor 13,0 (factor naar boven 4,5 en naar beneden 2,9 t.o.v. de gemiddelde prijs-100)
- bij 80 % van alle prijzen-100 is de spreiding tussen de hoogste en de laagste prijs-100 een factor 9,3 (factor naar boven 3,6 en naar beneden 2,6),
- bij 70 % van alle prijzen-100 is de spreiding tussen de hoogste en de laagste prijs-100 een factor 6,4 (factor naar boven 2,8 en naar beneden 2,3),
- bij 60 % van alle prijzen-100 is de spreiding tussen de hoogste en de laagste prijs-100 een factor 4,8 (factor naar boven 2,4 en naar beneden 2,0),
- bij 50 % van alle prijzen-100 is de spreiding tussen de hoogste en de laagste prijs-100 een factor 3,6 (factor naar boven 2,0 en naar beneden 1,8).
De factoren naar boven zijn groter dan die naar beneden. Reden: aanname van de mediaan als gemiddelde prijs i.p.v. het rekenkundig gemiddelde. De mediaan ligt gemiddeld altijd onder het rekenkundig gemiddelde gezien de uitschieters naar boven bij de individuele prijzen-100.

Gemiddelde prijs-100 (mediaan)

De spreiding van de prijzen-100 is niet gelijkmatig. Er komen met name naar boven 'uitschieters' voor.
Vanwege deze uitschieters is voor de gemiddelde prijs gekozen voor de mediaan.

In de onderstaande tabel is voor de opgenomen kunstschilders een overzicht opgenomen van de gemiddelde prijs-100.

groep gemiddelde prijs-100 x 1.000 € % schilders
1 > 500 0,4
2 160 - 500 0,6
3 50 - 160 1,7
4 16 - 50 5,6
5 5 - 16 12,7
6 1,6 - 5 19,1
7 0,5 - 1,6 23,6
8 0,16 - 0,5 29,3
9 0,05 - 0,16 6,8

Hoogste prijs-100

Een betere uitdrukking zou zijn: de hoogst gevonden prijs-100, omdat, zeker bij een beperkt aantal schilderijen, de kans groot is dat het niet de werkelijk hoogste prijs-100 is.
De hoogste prijs-100 staat indicatief voor het belangrijkste topwerk van een schilder.

Laagste prijs-100

Als een schilderij vervalst, lelijk en/of beschadigd is, kan de waarde teruglopen naar 0 €.
Er wordt daarom een onderwaarde aangenomen om de gemiddelde prijs-100 een redelijke basis te geven.
Om in het prijzenbestand van een schilder te worden opgenomen, dient de prijs-100 aan de volgende criteria te voldoen:
- >= 50 € (onderwaarde die veilingen ongeveer hanteren)
- >= 1 % van de hoogste prijs-100 (keuze is arbitrair), behoudens een enkele uitzondering waaronder Piet Mondriaan en Willem Gerard Hofker.
(Bij topschilders komen ook prijzen-100 voor < 1 % van de hoogste prijs-100 en deze schilderijen kunnen bij grote kunstschilders ook nog een behoorlijke waarde vertegenwoordigen van vele duizenden tot tienduizenden euro's. Maar omdat sprake kan zijn van vervalsingen, kunnen deze niet worden toegerekend aan de betreffende schilder).

Verhouding prijs-100 van olieverfschilderijen en aquarellen

Aquarellen zijn in het algemeen goedkoper dan olieverfschilderijen.
Een gemiddeld verschil in prijs is niet te geven, omdat deze per schilder behoorlijk kan verschillen. Het gemiddelde verschil ligt op circa 35 % lager.

Subjectieve factoren van belang voor de waarde van een schilderij

Naast de objectieve factoren, zoals naam schilder en grootte en soort van het schilderij, zijn er voor niet-deskundigen een paar subjectieve factoren.
Deze zijn: authenticiteit, kunstzinnigheid en kwaliteit/conditie van het schilderij en plaats binnen het oeuvre van de schilder.

Korte toelichting:
authenticiteit: deze verloopt vanaf volledig zeker, al dan niet met echtheidsbewijs, via vrijwel zeker en met enige twijfel, naar onzeker en niet authentiek of wel vervalsing. De waarde loopt van hoog naar laag.
Bij een vervalsing spelen alleen kunstzinnigheid en kwaliteit. Het prijsniveau van een schilder speelt dan geen rol.
kunstzinnigheid: deze verloopt vanaf een echt topwerk, via topwerk, mooi kunstwerk, kunstwerk en aardig schilderij, naar onaardig en niet mooi schilderij  (of welke kwalificaties dan ook).
Ook hier loopt de waarde van hoog naar laag.
Ook gerenommeerde schilders hadden wel eens 'een slechte dag' of moesten 'verkopen' om te kunnen leven.
kwaliteit/conditie: deze verloopt van in prima staat, via in goede en redelijke staat, naar licht of zwaar beschadigd. Ook hier loopt de waarde van hoog naar laag.
oeuvre:
sommige schilders hadden perioden in hun schildersloopbaan waar de prijzen beduidend hoger lagen dan in andere perioden. Bij een niet-deskundige is dit niet altijd bekend.

Bijvoorbeeld: de schilderijen van Karel Appel uit het begin van de COBRA-tijd hebben een beduidend hogere waarde dan die uit de na-COBRA tijd, de schilderijen van Piet Mondriaan uit zijn constructivistische periode worden beter betaald dan uit zijn expressionistische tijd.
Met name bij topmeesters in de hogere prijsklasse kan dit voorkomen.

Ook de kunstmarkt en de ligging van de schilder in de kunstmarkt kunnen een rol spelen. Soms is de kunstmarkt gunstig en soms minder gunstig. Voor een niet deskundige is dit moeilijk in te schatten.

Buiten de boven genoemde factoren kunnen andere zaken ook nog een rol spelen, zoals bijvoorbeeld:
- vrouwenportretten en schepen doen het beter dan religieuze onderwerpen,
- inheemse personen/gebeurtenissen uit de koloniale tijd liggen goed in de kunstmarkt,
- prijs stijgt als een schilder minder productief was,
- linnendoek is beter dan katoen,
- oileverf is (iets) duurder dan acryl,
- stillevens met met bloemen zijn meer geliefd dan stillevens met vruchten of bloederige jachtstillevens,
- strandgezichten met kinderen, vlaggen en parasols doen het beter,
- zonnige landschappen zijn meer populair dan regenachtige taferelen,
- matig uitgevoerde anonieme portretten brengen niet veel op.

Toelichting op tabellen onder de knoppen Prijzen

Onder de knoppen Prijzen zou een schilder opgenomen kunnen zijn met het volgende prijs-100 overzicht voor olieverf:

nummer  hoogste
prijs-100 
4 gemiddelde prijs-100
(mediaan)
x 1.000
x 1.000 € n x 1.000 € n x 1.000 € n x 1.000 € n x 1.000 € n x 1.000 € n
x 12,6 5,8 10 3,0 10 2,0 11 1,3 10 0,66 10 2,0 52


- nummer is het nummer dat een kunstschilder in de Lijst van kunstschilders is mee gegeven om de koppeling naar het prijzen-100 overzicht onder de knoppen Prijzen mogelijk te maken. De nummers lopen van 1 tot 10.000 en hebben geen waarderingswaarde.
- De groepen 1 - 6 tonen prijzen-100 waarbij iedere opgegeven prijs-100, als het aantal schilderijen groter is dan 1, op zich al een sub-gemiddelde is (rekenkundig gemiddelde). De grenzen lopen ergens van halverwege de groepen. Groep 1 geeft de hoogste prijs-100 aan, bij dit voorbeeld dus 12.600 euro.
- n staat voor aantal schilderijen, zowel per groep als totaal (kleur magenta), bij dit voorbeeld dus 52. Naarmate het aantal schilderijen groter is, is de betrouwbaarheid ook groter.
- De gemiddelde prijs-100 is de mediaan (middelste prijs-100) van alle prijzen-100. De gemiddelde prijs-100 van deze schilder is dus 2.000 €.
- De spreiding van de prijzen-100 is in de groepen 1 - 6 aangegeven. 

In het algemeen geldt, dat de spreiding van de prijzen een grillig verloop kan hebben: van smal naar breed, met uitschieters naar boven (eventuele uitschieters naar beneden zijn niet opgenomen vanwege de criteria >= 50 €  en >= 1 % van de hoogste prijs-100 . De verhouding van de hoogste prijs-100 ten opzichte van de gemiddelde prijs-100 is per schilder verschillend. 

Let wel: alle gegeven prijzen-100 zijn inclusief 30 % veilingkosten.

Algemene opmerking

De gemiddelde prijs-100 (mediaan) en het spreidingsgebied van de prijzen-100 geven indicatief aan waar ergens de waarde van een schilderij kan liggen.
Een goede beoordeling van de authenticiteit, de kunstzinnigheid en de kwaliteit van het schilderij is noodzakelijk om een juiste inpassing in het spreidingsgebied mogelijk te maken.

Er is wel eens geschreven, dat de prijs van een schilderij gemaakt wordt door de taxateur van het veilinghuis.
Mocht dat zo zijn, dan kunnen de prijs-100 gegevens u helpen te beoordelen of de door de taxateur vastgestelde richtprijs qua orde van grootte juist is.